KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TEMEL VE UYGULAMA EĞİTİMİ

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Temel ve Uygulama Eğitimi” İçin
Kayıt Formu Gönderecek Olan Katılımcı Adaylarımızın Aşağıdaki Aydınlatma
Metnini Okuduktan Sonra Pdf Formatındaki  KVK Eğitimi kayıt formunu
veya Word Formatındaki KVK Eğitimi Kayıt Formu Doldurup Göndermelerini
Rica Ediyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Temel ve Uygulama Eğitimi İçin
Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)
uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Banka ve Ticaret Hukuku
Araştırma Enstitüsü (“Enstitü”) olarak, 22.02.2020 ile 23.02.2020
tarihleri arasında düzenlediğimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Temel ve Uygulama Eğitimi (‘Eğitim’) katılımcısı olarak sizlerin kişisel
verilerini, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda işlemekteyiz.

İşbu metin ile, Enstitü, Eğitim katılımcısı olarak sizleri, kişisel
verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun
kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

Veri Sorumlusu
Enstitü, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı)
maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle
kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

Enstitü, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve
veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri
işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler
Eğitim katılımcısı olarak, ekte detayları yer alan (EK) kategorilerdeki
kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları
Kişisel verileriniz, Enstitü  tarafından, Eğitim sürecinin
yürütülebilmesi, başvurularınızın değerlendirilebilmesi ve
sonuçlandırılması ile aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme
amaçları kapsamında veri sahibi olarak sizin dolduruğunuz ‘Kayıt Formu’
aracılığıyla sınırlı olarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla ve
Kanunun 5. maddesine uygun olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Enstitü tarafından, Eğitim kapsamında kimlik ve iletişim bilgileriniz
katılan kişilerin ve katılımcı sayısının tespiti, Eğitim sırasında veya
sonrasında iletilebilecek soru veya her türlü taleplerin
değerlendirilmesi, hukuki işlem ve finans bilgileriniz Eğitim’e
katılımınızın sağlanabilmesi, müşteri işlem bilginiz faturalandırma
işlemleri için, araç bilginiz ise Eğitim alanına girişinizin
sağlanabilmesi amacıyla Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak,
5. ve 6. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde
işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları
Enstitü tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan
amaçlarla, Enstitü’nün yetkililerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve
özel kişilere, iş ortaklarına Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
Enstitü tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan
amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç
olmak üzere, Eğitim başvurunuzun değerlendiril-mesi sürecinde ve
sonrasında işlendikleri amaç için gerekli olan veya kanunlarda
belirtilen azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri boyunca
işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel
verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya
anonim hale getirilmektedir.

Yasal Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri
sorumlusu Enstitü’ye başvurarak;

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınız bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğe” göre Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma
Enstitüsü A.Ü. Cebeci Kampüsü, B Blok, Cemal Gürsel Caddesi, 06590
Cebeci/Ankara adresine yazılı olarak veya bthae.egitim@ankara.edu.tr
adresine elektronik posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz
en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak
ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret
karşılığında sonuçlandırılacaktır.

SAYGILARIMIZLA,

BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

 

EK 

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ 

İşlenen Veri Kategorisi İşlenen Veri Türü
Kimlik Verisi Ad Soyad, Görevi, Çalışılan Kurum Bilgisi
İletişim Verisi Cep Telefonu, E-mail, Telefon Numarası, Faks Numarası, Şehir Bilgisi, Posta Kodu Bilgisi, Çalışılan Kuruma ait Adres Bilgisi
Hukuki İşlem Bilgisi İmza
Müşteri İşlem Fatura Bilgileri
Araç Bilgisi Araç Plakası
Finans Banka Hesap Bilgileri

 

KVK Eğitimi Kayıt Formu -pdf

KVK Eğitimi Kayıt Formu- Word